Oberstløjtnant Dennis Nuppenau står i spidsen for 1. Artilleriafdeling, og han og afdelingen går en spændende tid i møde. I 2020 og 2021 udskiftes stort set alt materiel. Der kommer nye CAESAR artillerikanoner og nye CARDOM morterer. Og ikke nok med det. De gamle og hæderkronede PMV skiftes ud og erstattes af nye Piranha 5. Det bliver nok at se til, og afdelingschefen får naturligvis støtte fra den erfarne afdelingsbefalingsmand chefsergent M.N. Nielsen.

Afdelingen består af 3 batterier og en stabsdeling. Afdelingens næstkommanderende major Jesper Lindholm står i spidsen for staben, og tre kaptajner er chefer for de tre batterier. 1. Batteri J.C.A. Kold, 2. Batteri R. Thorn, 3. Batteri M. D. Pearce.  S7 – altså den enhed i afdelingen, der er ansvarlig for uddannelsen – er ledet af major Jesper Olesen.

Afdelingen består alt i alt af 400 mand, som alle er samlet i området omkring bygning 51.

Command team: Oberstløjtnant D. Nuppenau og chefsergent M.N. Nielsen

1. ILDSTØTTEBATTERI

Batteriet er benævnt Fløjbatteriet og historien om det kan føres tilbage til år 1767. Det er hærens sidste hestetrukne batteri og derfor har det sporen som kvartersmærke. Mottoet er, Fløjbatteriet sætter standarden. Det kommer af, at Fløjbatteriet, i ældre tiders paradeopstilling, var det batteri på slagmarken, som var placeret på den højre fløj, og som de andre batterier skulle rette ind efter. Fløjbatteriet har været indsat flere gange i løbet af dens historie både ved kampene om Mysunde i 1850 og under forsvaret af Als i 1864. I nyere tid har vi udsendt morterbidrag til ISAF missionen i Afghanistan, vagthold til KFOR missionen i Kosovo, samt træningsbidrag til OIR missionen i Irak.

Batteriet er opbygget med en kommandodeling, Skytsdeling, Observatørdeling, Føringsdeling og tung morterdeling. På kamppladsen vil kommandodelingen og skytsdelingen koble fra resten af batteriet og blive ført af batteriets næstkommanderende. Her vil den blive indsat i stillingsområder hvor de vil skyde til fordel for brigadens kamp.

Observatør-, Føring- og tung morterdelingen vil køre sammen med 1. Battaljon fra Livgarden. Her vil de støtte battaljonen med rådgivning og indsættelse af ilden fra kanoner, morter og fly.

Fløjbatteriet består af 8 Officerer, 39 Befalingsmænd, 101 Konstabler, når det er fuldt bemandet. Premierløjtnanter vil i kamp enten være delingsfører eller planlægge ildstøtten for 1. Battaljon ved Livgarden. Befalingsmænd ved Fløjbatteriet har mange forskellige specialer i kamp. Sergenter er observatører ved en kampunderafdeling eller kommandør på morter eller kanon. Oversergent og seniorsergenter kan være delingsfører for kommandodelingen eller operationsbefalingsmand ved batterichefen. Konstablerne har også mange forskellige funktioner. De kan være uddannet ved kommandodelingen, signalmand for observatørerne eller skytsmand ved kanoner eller morter.

Command team: Kaptajn J. C. A. Kold og seniorsergent J.H. Andersen.

Fløjbatteriet sætter standarden!

2. ILDSTØTTEBATTERI

2. Ildstøttebatteri – Nybølbatteriet – har været en fast bestanddel af artilleriets underafdelinger siden artilleriet blev samlet i Varde, før artilleriets flytning til Oksbøl. Batteriet har indtil 1. januar 2019 skabt uddannelsesrammen for de danske artilleriobservatører, Joint Fires Cells og Joint Terminal Attack Controllers, som leder og påkalder ildstøtte i form af artilleri og fly. Batteriet har i mange år leveret netop denne del til de danske internationale bidrag. Batteriet fokuserer uddannelsesmæssigt på at træne sammen med 1. Bataljon ved Garderhusarregimentet i rammen af 1. Brigade.

Siden 1. januar 2019 har batteriet ligesom 1. og 3. Ildstøttebatteri fået Tung Morter og, på sigt vil også pjecer blive en fast bestanddel af batteriet. Derved består batteriet af en kommandodeling med batterichef og batteribefalingsmand i front, en føringsdeling, en observationsdeling med både artilleriobservatører, Joint Terminal Attack Controllers og signalmænd samt en Tung Morter deling. Materielpakningen i batteriet kommer til at omfatte helt nye pansrede køretøjer (Piranha 5 og Eagle 5), Tung Morter system (med Cardom 10 monteret og virkende fra en Piranha 5-platform), 155mm autonome Caesar-pjecer, styret af digitale føringsværktøjer med påkaldelse- og ildledelsesprogrammer (Battle Management System og THOR), som kobler selve observatørerne og pjecerne sammen.

Navnet Nybølbatteriet henviser til det voldsomme slag ved Nybøl den 28. maj 1848, hvor batteriet udmærkede sig i forbindelse med, at vores hær under treårskrigen (også kendt som 1. Slesvigske krig), vandt en stor sejr over de tyske forbundstropper. Slaget startede ved Nybøl d. 28. maj 1848, og netop artilleriet havde stor betydning for succesen i det danske udfald. Slaget startede ved Dybbøl Mølle, hvor det lykkedes de danske soldater at slå modstanderen helt tilbage til deres gamle stillinger ved Nybøl Mølle. Her blev der udkæmpet en lang og voldsom artilleriduel med et styrketal på 5 pjecer mod modstanderens 16. Alligevel kunne de danske soldater holde denne linje, indtil det blev besluttet at forlade denne.

Batteriet har igennem lang tid været benævnt som 2. Batteri, og kan skrive sin historie tilbage til starten af 1770’erne. Batterierne blev dog i disse tider meget ofte benævnt med navnet på batteriets chef. Under førnævnte slag ved Nybøl, blev batteriet benævnt som Batteriet Bruun, efter dets chef; kaptajn E. Bruun. 2. Batteris historie er generelt sammenfaldende med 1. Artilleriafdelings historie. En af de største ændringer ved batteriet fandt dog sted i slutningen af 1960’erne, hvor batteriet modtog de dengang helt nye selvkørende haubitser af typen M109. M109 har siden dengang været batteriets hovedvåben, og ligesom alle øvrige selvkørende batteriers kanoner – blev også 2. Batteris kanonener opgraderet til M109A3 i slutningen af 1980’erne.

Command team: Kaptajn R. Thorn og seniorsergent D. Nakskov

3. ILDSTØTTEBATTERI

3. Ildstøttebatteri (3 ILSTBT) – Batteri Bardenfleth – er nyoprettet per 1. januar 2019, og har taget udgangspunkt i personellet som indgik i Ildstøtteelementet til Bataljonskampgruppen (II/JDR) til Joint Expeditionary Force 2019 (JEF/IFFG 2019).

Uddannelsesmæssigt fokuserer batteriet på igen at skulle indgå i beredskab med II/JDR, denne gang i rammen af NATO Responce Initiative (NRI 2021), og i den forbindelse at modtage og uddanne på nyt materiel i løbet af 2020. Materieludskiftningen og –tilgangen omfatter pansrede køretøjer (Piranha 5 og Eagle 5), våbensystemer (Cardom 10 i Piranha 5 og Caesar på Tatra 8×8) og en generel klargøring til og uddannelse på digitale føringsværktøjer, herunder påkaldelses- og ildledelsessystem (BMS og THOR).

Historisk set daterer 3. batteri tilbage til 1675, men blev i 1. juni 1910 overført ved en oprettelsesparade for 5. Artilleriafdeling til Sjællandske Artilleriregiment på Bådsmandsstrædes kaserne. Navngivningen af batteriet refererer til batteriets indsættelse under første verdenskrig på Knudshoved ved Nyborg, hvor kaptajn Addo Løvenørn Bardenfleth var chef.

Command team: Kaptajn M. Durand og seniorsergent C. Joensen.

STABEN

Staben i 1 AA er bindeleddet til BDE og mellem BT.

ST er organiseret i en S-struktur fra S1 til S4, og besidder herigennem evnen til at servicere/føre hele afdelingen.  Til dagligt løser staben mange alsidige opgaver, som spænder lige fra kørsel med VIP, som kommer på besøg i Oksbøl, over planlægning af afdelingsledet uddannelse, som f.eks en skarpskydning med artilleri, til deltagelse i sagsbehandling af organisationsudvikling e.lign.

Staben har til huse i bygning 51 på Oksbøl kaserne, hvilket giver nogle rigtig fine rammer for den daglige tjeneste.

Når afdelingen rykker ud, som en del af BDE, splittes staben op. JFCC 1, JFCC2 og BAO kører med BDE operationscenter, mens resten af ST opretter KSN i artillerimanøvreområdet og er placeret sammen med ”skydemaskinen”. JFCC har til opgave at give observatørene noget at skyde med. Det kan være kanoner, fly eller helikoptere. AFD KSN har til opgave at sørge for at kanonerne kan skyde og at de bliver flyttet.

Så ligesom resten af afdelingen er ST spredt over en stor del af kamppladsen.