Kristensen og Mølleskov

Ledelsen i 2. KAP er placeret i bygning 201. Oberstløjtnant L.K.L. Kristensen leder afdelingen sammen med afdelingsbefalingsmand chefsergent Niels Mølleskov. I samme bygning sidder chefen for KAMPSIM sektionen, der består af de tre faggrupper; Kamp, Panser og Simulation. Major Ole Tang varetager denne opgaven.

Mysundebatteriet, som er navnet på det batteri, der uddanner regimentets værnepligtige, har kaptajn Wetche som chef. Batteribefalingsmanden er seniorsergent G.A.L. Petersen, og de har sammen med batteriets øvrige officerer og befalingsmænd ansvaret for uddannelsen af 160 værnepligtige to gange om året.

Vælger man som værnepligtig at fortsætte i Hæren, så kan man blive en del af HRU-uddannelsen (Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse). Denne uddannelse ligger også i rammerne af 2. KAP og varetages af kaptajn Jan Holm Kaack og batteribefalingsmand seniorsergent J. E. Olsen. De udgør Batteri Dinesens command team og har også ansvaret for det konstabelelevhold, der startede den 2. november 2020.

Slutteligt, har 2. KAP til opgave at opbygge initialorganisationen indenfor luftværn. Kaptajn Per Atzen står i spidsen for denne specielle opgave.

Command team: Oberstløjtnant L.K.L. Kristensen og chefsergent N. Mølleskov.

1. HBU Mysundebatteriet

Mysundebatteriet er ansvarlig for gennemførelsen af Hærens Basisuddannelse (HBU) ved DAR. Under HBU uddanner Mysundebatteriet årligt omkring 300 værnepligtige, der herefter har mulighed for at fortsætte uddannelsen i Hærens Reaktionsuddannelse (HRU), Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU) eller bliver hjemsendt med henblik på at indgå i Totalforsvarsstyrken.

Uddannelsen i HBU fokuserer på at uddanne enkeltkæmperen, det vil sige den enkelte soldat. Soldater får her grundlæggende kompetencer inden for feltkundskab, fysisk træning, ernæring, førstehjælp, orienteringslære og signaltjeneste, bare for at nævne nogle af fagene. Herved klædes soldaten på med grundlæggende kompetencer, der giver ham eller hende mulighed for at specialisere sig i alle retninger inden for Hæren.

Batteriet er organiseret i fire delinger, der hver er under daglig ledelse af en delingsfører. Denne støttes i sit virke af en næstkommanderende samt tre til fem holdførere, der samtidig fungerer som instruktører for soldaterne. Aktiviteterne for de fire delinger tilrettelægges af batteriets Command Team, der består af en batterichef, en næstkommanderende og en batteribefalingsmand. Driften støttes af et forsyningselement og batteriets uddannelsesbefalingsmand.

Command team: Kaptajn C.P. Wetche og seniorsergant G.A.L Petersen

Luftværnsbatteriet

Batteriets opgave er at varetage kompetenceansvar indenfor luftværn i Hæren. Batteriets nuværende organisation, bestående af en chef (kaptajn) og 3 sagsbehandlere (seniorsergenter), har bl.a. til opgave at indhente viden og færdigheder om moderne luftværn for, at opbygge kompetencer til etablering af Hærens luftværnsbatteri i løbet af de kommende år. BT arbejder med mange forskellige emner med formål at løse den nævnte opgave.

Batterichef er major Per Atzen.

KAMPSIM

Kamp- og simulationssektionen er hjemsted for tre faggrupper med vidt forskellige arbejdsområder: Panser, Kamp og Simulation. Faggrupperne er samlet her, fordi de ikke kun løser opgaver for regimentet, men i stort omfang har ansvarsområder, der dækker hele Hæren og på enkelte områder sågar Forsvaret som helhed. Sektionen løfter en betydelig del af arven fra hedengangne Hærens Kampskole og Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, hvis mærke videreføres af 2. Kapacitetsafdeling.

Major Ole Tang er chef for KAMPSIM.

FAGGRUPPE KAMP

Chef faggruppe kamp

Faggruppe Kamp er ansvarlig for skydeuddannelsen på håndvåben, og det omfatter kurser for skydelærere og udvidet skydeteknik. Faggruppen bidrager til anskaffelse, drift og udvikling af håndvåben, våbentilbehør og ammunition, panserværn, optik, håndgranater og pyroteknik, beskyttelses- og anden enkeltmandsudrustning, energiløsninger, rygsække og bæresystemer, uniformer og anden påklædning, simulationssystemer og uddannelseshjælpemidler.

Faggruppen ledes af major Steen Lykke Laursen.

FAGGRUPPE PANSER

Hærens pansrede mandskabsvogne (M113, Piranha 3 og Piranha 5), pansrede patruljekøretøjer (Eagle 4 og 5) samt MRAP Cougar og Mastiff. Selve ”kapaciteten” som køretøjer, fx ambulance- eller ingeniørkøretøj tilhører fortsat respektive S7 ved LOGBTN og PNIGBTN. Men Faggruppe Panser har det generelle ansvar for selve køretøjet som drivlinje, bevæbning, sensorer og beskyttelse. På vegne af Hæren koordinerer 2KAP dog infanteri- og kommandostationsvarianterne henset til, at brugerne findes ved alle tjenestegrene.

Faggruppen ledes af kaptajn Mark Qvist.

FAGGRUPPE SIMULATION

Faggruppe simulation er Hærens simulationscenter og har ansvaret for at understøtte uddannelsen med simulation, primært skydeuddannelse på pansrede køretøjer, påkaldelse og ledelse af indirekte skydende våben, samt den taktiske uddannelse af fører og stabe. Vi er placeret i Oksbøl, hvor vi har tre forskellige faciliteter, samt understøtter fire decentrale centre placeret i Holstebro, Slagelse, Høvelte og Rønne.

Følgende simulationsprogrammer anvendes JCATS, Steel Beasts og Virtual Battlespace.

Faggruppen ledes af kaptajn Ole Ladefoged.

5. HRU Batteri Dinesen

HRU batteri (Batteri Dinesen) gør en dyd ud af at uddanne Hærens bedste reaktionsstyrkesoldater til fremtidig tjeneste ved Stående Reaktionsstyrke. Batteriet modtager derfor to gange om året konstabelelever – fortrinsvis fra DAR’s basisuddannelsesbatteri, men også fra andre basisuddannelsesenheder i Hæren.

HRU-uddannelsen varer 8 måneder og starter i december og i juni måned. Batteriet er derfor organiseret med 2 til 4 delinger, og vi uddanner således soldater året rundt. I juni/juli samt december/januar har vi både soldater der er lige ved at være færdiguddannet samtidig med, at vi har helt nye soldater, der netop er startet efter at have gennemført Hærens Basisuddannelse.

Batteriet er kendt som batteri Dinesen og har rødder tilbage til 3 års krigen 1848-1850, hvor A.W Dinesen var chef for Batteriet og her var med under flere af krigens træfninger. De mest opsigtsvækkende var salget ved Bov og Isted, hvor kaptajn Dinesen demonstrerede sine evner ved at slå fjende, på trods af at han var langt underlegen når det kom til antal kanoner mand mænd.

1.oktober 2019 blev batteriet oprettet under 2. kapacitetsafdeling, for at styrke friskningen af 1. artilleri afdeling som skal vokse med næsten 200 mand, de næste 4 år.

Vi har forsøgt at genfinde de gamle værdier som 5. batteri stod for og ikke mindst ”Dinesenånden”.  A.W. Dinesen var kendt som en alsidig og dygtig officer. Heraf batteriets motto – Versatilis ratio et scienti – som på danske betyder ”alsidig dygtighed”.

Batteriets altovervejende værdier er professionalisme og loyalitet. Vi gør vores ypperste for at blive så dygtige som muligt, med de ressourcer vi har, og vi er loyale overfor for hinanden uanset rang.

Command team: Kaptajn M.J. Struve og Seniorsergent J.E. Olsen