SKYOKS

Skydesikkerhedselementet i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, kaldes i daglig tale SKYOKS.

SKYOKS er en del af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og varetager i Oksbøl bl.a. den ydre skydesikkerhed, under de op imod 200 dage om året, hvor der skydes med skarpt på Kallesmærsk Hede, syd for Vejers Havvej.

Den ydre skydesikkerhed omfatter bl.a. hejsning af røde balloner/lys og lukning af bomme omkring skydeterrænet på Kallesmærsk Hede (Op til 22 km afspærring). Hertil kommer udsætning af vagtposter i strandvagtskurene ved hhv. Vejers og Blåvand pælerækker, samt slukning af interne brande under øvelser og skarpskydninger og annoncering om aktiviteter i terrænet til det omkringliggende samfund. SKYOKS råder ligeledes over materiel til inddæmning af miljøuheld i terrænet, som indsættes i samarbejde med det civile beredskab.

Før og under skarpskydningerne fører SKYOKS også kontrol med, at ingen udenforstående, herunder fly, droner, skibe og køretøjer m.m. kommer ind i det afspærrede og lukkede område. SKYOKS kontrollerer og tildeler tilsvarende enhederne skydetilladelse, før der skydes med skarpt mod mål på Kallesmærsk Hede og ud over Nordsøen.

SKYOKS varetager tilsynet med hele skyde- og øvelsesterrænet i hverdagen, samt under Forsvarets øvelser for at tilsikre, at gældende interne regler for terrænets benyttelse, men også, at civile love og regler overholdes af soldaterne i kampens hede. Tilsynet omfatter ligeledes Forsvarets aktiviteter i Naturstyrelsens omkringliggende arealer i tæt samarbejde med Naturstyrelsen Blåvandshuk. Der er aktiviteter i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn og tilstødende arealer i op mod 300 dage om året.

SKYOKS har også ansvaret for koordineringen med det civile beredskab, når Forsvarets gule brandslukningsbæltekøretøjer (PMV) og tankvogne indsættes til støtte for det civile samfund.

SKYOKS deltager løbende, internt i Forsvaret i samarbejde med operative myndigheder, i udviklingen af skyde- og øvelsesterrænet, for at tilsikre, at Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn til enhver tid kan honorere de krav og vilkår, der stilles til træning og operativ uddannelse af soldater og enheder i Forsvarets største og vigtigste skyde- og øvelsesområde. SKYOKS varetager også skydesikkerheden i Nymindegab, Rømø og Halk Skydeterræner.

SKYOKS ledes af major Stig Gunnar Larsen.